Boverkets kommande Krav på klimatdeklaration i byggsektorn

Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, på Stålbyggnadsdagen får vi höra mer om detta.

Boverket föreslår att krav på klimatdeklarationen gäller vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag, och genomförs i etapper för olika byggnadstyper. Boverket föreslår att flerbostadshus och lokaler inledningsvis omfattas av krav på klimatdeklaration. För övriga byggnader som till exempel småhus är det rimligt att kraven kan börja gälla 2 år senare.

Klimatdeklarationen föreslås följa indelningen av en byggnads livscykel i livscykelskeden och moduler enligt den europiska standarden EN 15978 Värdering av byggnaders miljöprestanda. Boverket föreslår att det initialt blir obligatoriskt att redovisa byggskedet och modulerna A1-A5 (råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet).

De byggnadsdelars klimatpåverkan som föreslås bli obligatoriska att redovisa är bärande konstruktionsdelar, (inklusive garage och källare), klimatskärm och innerväggar.

Stålbyggnadsdagen kommer Kristina Einarsson från Boverket att presentera förslaget.

1 okt, 2018